Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud je potřebujeme, a to v rozsahu, který je nezbytný pro námi stanovené účely. Zároveň dbáme na to, aby údaje, které máme k dispozici, byly přesné, byly vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Zpracování provádíme pouze po potřebnou dobu. Tento dokument slouží zejména k tomu, abychom Vás informovali o detailech námi prováděného zpracování a o Vašich právech.

1. Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:

Autonapůl, družstvo, IČ 29301751, se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno

 (dále také jen „Autonapůl“, „my“, „naše“ nebo „nás“)

Kontaktní osoba správce:

Jméno: Michal Šimoník
Telefon: +420 608 468 579
Email: simonik@autonapul.cz
Datová schránka: wa27896
(dále jen „kontaktní osoba“)

2. Základní pojmy

Subjekt údajů = Vy:

Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce = my:

Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny     právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní   kritéria pro jeho určení; tedy i Společnost.

Zpracovatel:

Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; tedy i někteří obchodní partneři Společnosti, kteří na pokyn a dle požadavků Společnosti, resp. odpovědného zaměstnance Společnosti vykonávají pro Společnost jako správce zpracování osobních údajů.

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

3. Kategorie subjektů údajů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

Kategorie subjektů údajů Účel zpracování osobních údajů Právní základ a zpracovávané osobní údajeDoba zpracování
Naši zákazníciVedení databáze našich zákazníků- Právním základem je plnění zákonné povinnosti.
- Vedení databáze s identifikačními a účetními osobními údaji zákazníků je nezbytné pro plnění zákona č. 563/1991, o účetnictví, v platném znění, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu stanovenou zákonem.
Naši zákazníciSledování polohy vozidel v případě podezření na kriminální činnost, při podezření na vznik vážné škody pro Autonapůl apod.; zveřejnění polohy vozidla po ukončení rezervace pro další rezervace zákazníků- Právním základem je náš oprávněný zájem

- Zpracování polohy vozidla užívaného zákazníkem je nezbytné pro předcházení kriminální činnosti nebo předcházení škody, je-li na takovou činnost podezření. Za normálních okolností nesledujeme ani nezaznamenáváme údaje o aktuální poloze vozidel a o trase jejich cesty během rezervace, pouze při ukončení rezervace dojde ke zveřejnění aktuální polohy vozidla.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovány po dobu jednoho týdne nebo po dobu podezření na uvedené situace.
Naši spolupracovníci
Naši věřitelé
Plnění a realizace smluv s externími spolupracovníky a věřiteli, vymáhání pohledávek- Právním základem je plnění smlouvy a v případě elektronické identifikace plnění smlouvy i náš oprávněný zájem na přesné identifikaci protistrany.
- Zpracování identifikačních a účetních osobních údajů druhých smluvních stran je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu. Údaje nezbytné pouze za účelem ověření totožnosti a jiných okolností uzavření smluvního vztahu budou poté smazány.
Naši zákazníci
Naši potenciální zákazníci
Plnění a realizace smluv uzavřených se zákazníky včetně jejich elektronické identifikace- Právním základem je plnění smlouvy a v případě elektronické identifikace plnění smlouvy i náš oprávněný zájem na jednoznačné identifikaci zákazníka.
- Právním základem pro uchovávání fotogragie občanského průkazu je souhlas.
- Zpracování údajů o přestupcích dle silničního zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, je nezbytné pro vymáhání našich pohledávek z těchto přestupků.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu. Údaje nezbytné pouze za účelem ověření totožnosti (například fotografie občanského průkazu) jsou uchovávány do případného odvolání souhlasu, nejdéle šest měsíců od data poskytnutí, poté jsou smazány.
Naši zákazníci
Naši spolupracovníci
Naši věřitelé
Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy - Právním základem je náš oprávněný zájem.
- Shromažďování identifikačních a účetních údajů, mj. o uskutečněných platbách, je nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných smluvních povinností ze smluv uzavřených mezi námi a těmito subjekty údajů. Zpracování údajů o přestupcích dle silničního zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, je nezbytné pro vymáhání našich pohledávek z těchto přestupků.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu čtyř let od ukončení smluvního vztahu, v případě sporného řízení po celou dobu řízení.
Naši zákazníci
Naši potenciální zákazníci
Šíření obchodních sdělení v podobě odborných informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek služby sdílení aut, pozvánek na odborné akce- Právním základem je náš oprávněný zájem.
- Ke zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů zákazníků dochází za účelem šíření obchodních sdělení.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Naši potenciální zákazníci Opětovné oslovení subjektů údajů na základě vyplněného formuláře nebo získaných v průběhu jednání o smlouvě se zákazníkem - Právním základem je náš oprávněný zájem.
- Zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů potenciálních zákazníků získaných a) z formuláře na webu www.autonapul.cz, b) z kontraktačního procesu, aniž by došlo k uzavření smlouvy mezi subjektem údajů a námi, probíhá za účelem znovu oslovení těchto subjektů údajů s nabídkou služeb.
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu šesti měsíců od vyplnění formuláře nebo od přijetí e-mailu s osobními údaji, kdy v této lhůtě dojde z naší strany k oslovení subjektu údajů za účelem nabídky služeb.
Uchazeči o zaměstnáníPosouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení a jeho opětovné oslovení v případě zrušení pracovního poměru s jiným vybraným uchazečem ve zkušební době - Právním základem je náš oprávněný zájem.
- Shromažďujeme identifikační, kontaktní osobní údaje a údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech uchazečů o zaměstnání za účelem probíhajícího výběrového řízení a případného znovu oslovení při zrušení pracovního poměru s jiným vybraným uchazečem ve zkušební době.
Osobní údaje jsou za tímto účelem zpracovávány po dobu 6 měsíců od zrušení výběrového řízení nebo od nástupu jiného vybraného uchazeče na inzerovanou pozici jako zaměstnanec.

4. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto kategoriím příjemců:

 • zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů (poskytovatelé služeb, dodavatelé, poskytovatelé ICT systémů, externí spolupracovníci);
  • Externí spolupracovníci, kteří nám poskytují služby v oblasti správy marketingových aktivit, komunikace s potenciálními a stávajícími zákazníky, a případně jiné služby nezbytné pro provoz systému car sharingu;
  • Společnost ZignSec AB, která poskytuje službu automatického ověření totožnosti pro potenciální zákazníky ukládá údaje nezbytné k ověření totožnosti (zejména fotografie dokladů a selfie) po dobu maximálně 60 dnů.
  • Dodavatel formuláře pro nové zákazníky, společnost LegalSystems, a.s.
  • Při návštěvě našeho webu jsou do vašeho počítače ukládány cookies prostřednictvím služeb Google Analytics a Facebook Pixel a údaje potřebné pro tyto služby předáváme společnosti Google, resp. společnosti Facebook. Obě služby využíváme k sestavování statistik účinnosti našich reklam a k statistikám ohledně návštěvnosti našeho webu a veškeré údaje jsou anonymizované;
 • pojišťovny při řešení pojistných událostí;
 • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis;
 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

5. Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to při elektronickém uzavírání smluv, tedy je nezbytné pro uzavření smlouvy.

Při zpracování osobních údajů může docházet k profilování za účelem přímého marketingu, dokud proti tomuto zpracování nevznesete námitku.

6. Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
 
telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 15. června 2021.

Google Rating

4,9 66 reviews

 • Avatar Martin Š. ★★★★ 10 months ago
  Kvalitní služba hledící na udržitelnost.Výhody:Jako u jedné z mála společností off-line přístup do vozu (přes … More čipovou kartu), vhodné tedy i pro starší nebo technicky konzervativní jedinence (škoda jen že není možná telefonická rezervace pro starší co vůbec nevyužívají internet).Účtování transparentní za čas (férová cena) a za km.Fungování během jízd "jako s vlastním autem."Auta v drtivé většině diskrétní bez výrazných reklam.Nemají omezené řidiče - auto můžete (na svou zodpovědnost) vypůjčit i kamarádovi (což konkurence nenabízí).Můžete využívat ČD Body (jízda vlakem je tím prakticky "zadarmo" - 25 bodů je za nákup jízdenky ta 250 až 259,- Kč a slevu přesně 250,- Kč dostanete), je to velmi výhodné.Jsou ve většině krajských měst.Při registraci složíte vratnou kauci (tak když už s nimi jezdit nechcete, měli by ji vrátit).Nevýhoda:Oproti jiným Carsharingům využívají auta v nižších výbavových stupních a oproti jiným opravdu dlouho (jel jsem i s 6 let starým vozem co měl přes 100 tis. km - opět to souvisí se "zeleným přîstupem").Nutno pronájem auta opravdu dobře rozvrhnout (platíte vždy čas celkově rezervovaný, nikoliv za čas skutečného používání a nelze tento čas "překročit" - na co se váže zase výhoda, že lze vozidlo rezervovat třeba týden dopředu).Využívají prakticky jen automobily Škoda (což je opravdu škoda).Sečteno podtrženo: Umíte-li své cesty plánovat relativně v předstihu, nevadí Vám na dnešní poměry horší výbava, tak v ČR pro Vás aktuálně neexistuje lepší autopůjčovna/carsharing.
 • Avatar Janek Dražka ★★★★★ 11 months ago
  Velmi dobrý a spolehlivý carsharing, využívám už 6 let a pořád jsem velmi spokojený, kladně hodnotím zejména:- … More možnost individuální domluvy (přistavení auta, vyjednání slevy na větší rezervace, výměnu auta, zajištění auta na mé přání, i když už žádné auto nebylo na víkend volné)- nadstandardní přístup k řešení problému - za celých 6 let užívání jsem od žádného operátora na help-lince neslyšel "dle smluvních podmínek bohužel nemáte nárok", nebo "je mi líto, ale s tím se teď už nic nedá dělat", ale vždy řešení našel - např. bezplatné (!) přistavené jiného vozu nebo v extrémním případě mi nabídli, že mi přistaví auto i s řidičem, aby mi pomohl pobrat všechny pasážery (wow!) a převézt je přes půl Brna- na help-lince vždy někdo pomůže s technickými problémy typu "nejde mi odemknou auto"- férové vyúčtování, nikdy nebyl problém s proplacením uznatelných výdajů (myčka) a za celých 6 let neudělali v jediné faktuře chybu (wow!)- přímá komunikace, nehrozí, že by někdo neodpověděl na můj dotaz nebo ignoroval stížnost. Zároveň změny pravidel/ceníku včas komunikují.
 • Avatar Jakub Pokluda ★★★★ 9 months ago
  Zajímavý a různorodý vozový park nabízí možnost vyzkoušet si spoustu zajímavých aut včetně elektromobilů.Interiéry … More aut byly vždy čisté a auta v dobrém technickém stavu. Odemykání a zamykání přes telefonní aplikaci mi funguje spolehlivě i na starším méně výkonném telefonu.Dále jsem se setkal s velmi kvalitní a ochotnou telefonickou podporou během registrace.Bohužel má společnost poměrně vysoké ceny za kilometr a při registraci je nutné odeslat zálohu 5000Kč.Za sebe můžu firmu doporučit.

Autonapůl, družstvo
Údolní 33, 602 00 Brno
IČO: 29301751 / DIČ: CZ29301751

Technická podpora pro uživatele: +420 778 470 898
e-mail: autonapul@autonapul.cz

Copyright 2018 IMCerny ©  All Rights Reserved